>

GPRD


DECLARAŢIA ŞI POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE
A Salubrizare si Servicii Publice Focsani S.A.
Stimate Client / Utilizator,
Salubrizare si Servicii Publice Focsani S.A., în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate
cu prevederile Regulamentului General privind Protecţia Datelor, nr. 679/2016, intrat în
vigoare din data de 25.05.2018, are obligaţia de a respecta cu stricteţe dispoziţiile legale privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date. De aceea, vă informăm ca datele dumneavoastră de contact se află în baza
de date a societăţii, în calitate dvs. de client al societăţii noastre. Conform Regulamentului UE
679/2016, prin „prelucrare de date” se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate
asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Temeiul legal pentru care societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal îl
constituie Contractul de prestări servicii încheiat între părţi. De asemenea, prelucrarea datelor dvs.
se efectuează în condiţiile în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea unor obligaţii care îi
revin operatorului.
Tipul datelor prelucrate de societate sunt, fără a se limita la acestea, următoarele: nume,
prenume, CNP, adresa de domiciliu, de reşedinţă, adresa de email.
Scopul pentru care se realizează prelucrarea de date cu caracter personal: intrare a părţilor într-o
relaţie contractuală/derulare a unei relaţii contractuale, facturarea serviciilor, colectare
debite/recuperare creanţe, statistica, rezolvare a unor reclamaţii, răspunsurile la petiţii.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Salubrizare si Servicii Publice Focsani S.A. şi pot fi dezvăluite autorităţilor şi instituţiilor publice în baza obligaţiilor de
drept public, partenerilor contractuali (serviciile de poştă şi curierat - în vederea expedierii
corespondenţei către dumneavoastră), auditorilor, instanţelor judecătoreşti, angajaţii operatorului şi
în orice alte situaţii justificate cu înştiinţarea dvs. în prealabil, dar numai în vederea îndeplinirii
scopului amintit mai sus şi urmărind protejarea cu prioritate a datelor dumneavoastră.
Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada de timp
necesară atingerii scopurilor prelucrării, aşa cum sunt ele menţionate mai sus şi cu respectarea
reglementărilor legale în vigoare şi/sau pe durata derulării contractului de prestări servicii. în
situaţia în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligaţie legală pentru a
continua prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veţi fi informaţi
în mod corespunzător.
Drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016, de care beneficiaţi în calitate de utilizator
al serviciilor oferite de societatea noastră, sunt: dreptul de informare şi acces privind tipul de date
prelucrate, dreptul de rectificare a datelor inexacte, dreptul de suplimentare a datelor cu caracter
personal în situaţia în care acestea sunt incomplete sau dreptul de ştergere a datelor în situaţiile în
care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor iniţial,sau dreptul de restricţionare
a prelucrării anumitor date, dreptul de opoziţie în scopuri de marketing direct, publicitate, dreptul de
a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată şi dreptul la portabilitatea
datelor către alt operator. De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a depune o plângere în faţa unei
autorităţi de supraveghere.
Pentru orice informaţii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi pentru
exercitarea drepturilor manţionate mai sus, vă puteţi adresa Responsabilului cu Protecţia Datelor cu
Caracter Personal din cadrul Salubrizare si Servicii Publice Focsani S.A., la nr. de telefon 0237 621 338.


© 2024 Copyright: www.salubfocsani.ro